Hàm typeof trong Javascript

Mình gọi là hàm typeof nhưng thực chất không biết có phải là hàm hay không vì nó không giống một hàm mà giống một từ khóa thì đúng hơn, tuy nhiên để tiện cho việc học và viết tutorial thì mình sẽ gọi là hàm typeof nhé.

1. Hàm typeof trong Javascript

Hàm typeof được dùng để kiểm tra một biến nào đó (hoặc một giá trị nào đó) có kiểu dữ liệu là gì? Cú pháp của nó khá đơn giản như sau:

Trong đó value có thể là một biến hoặc một giá trị xác định.

Thông thường chúng ta có một số loại dữ liệu như sau:

  • number – số
  • string – chuỗi
  • object – đối tượng
  • undefined – không xác định

Ví dụ: XEM DEMO

var number = 12;
var string = "12";
var object = new Number();

document.write("number: " + typeof number + "<br/>");
document.write("string: " + typeof string + "<br/>");
document.write("object: " + typeof object + "<br/>");

Trong PHP để kiểm tra một biến nào đó có tồn tại hay không thì ta dùng hàm, còn trong Javascript thì ta dùng hàm typeof kết hợp với kiểu dữ liệu undefined, nghĩa là nếu kiểu dữ liệu của một biến nào đó là undefined thì tức là biến đó chưa được định nghĩa hoặc giá trị của nó không xác định.

Ví dụ: XEM DEMO

if (typeof variable == 'undefined'){
    document.write("Biến variable không được định nghĩa");
}

2. Lời kết

Trên là một số vấn đề liên quan đến hàm typeof trong Javascript, mục đích mình viết bài này là để các bài sau sử dụng lại hàm này và mình không mất công giải thích nữa. Còn một điều nữa là hàm typeof thường được dùng để kiểm tra trình duyệt có hỗ trợ hàm nào đó hay không. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *