Cách nhúng CSS vào website – Serie CSS – 2

Serie Css

Ở phần 2 này, trước khi tiến hành viết CSS và để CSS có thể thực thi trên website hoặc tài liệu HTML của bạn thì bạn phải tiến hành nhúng CSS vào website. Nói về nhúng CSS vào website thì chúng ta có hai cách là:

Inline Styles – Nhúng trực tiếp vào tài liệu HTML thông qua cặp thẻ

.
External Styles – Tạo một tập tin .css riêng và nhúng vào tài liệu HTML thông qua cặp thẻ .
Mỗi cách nhúng đều có ưu và nhược điểm khác nhau, cũng như tùy theo trường hợp mà ta sử dụng nó.

Inline Styles

Thích hợp với việc chèn một vài đoạn CSS ngắn.
Trình duyệt không mất thời gian tải tập tin CSS.

External Styles

Thích hợp với việc chèn nhiều đoạn CSS, dễ quản lý.
Nhưng trình duyệt sẽ mất thêm thời gian để tải tập tin CSS.
Và trong các bài học CSS trong serie này bạn có thể sử dụng kiểu Inline Styles để nhúng CSS vào website vì sẽ không mất thời gian tạo tập tin, do chúng ta chỉ viết vài đoạn CSS mà thôi. Anyway, bạn có thể sử dụng kiểu bạn thích.

Cách nhúng CSS với Inline Styles
Để nhúng CSS vào website thông qua kiểu Inline Styles, bạn sẽ khai báo cặp thẻ </style> vào vị trí bất kỳ của website (tốt nhất là bên trong cặp thẻ </head> ) như sau.

<style type="text/css"> </style>

Và trong cặp thẻ <style>  đó bạn có thể viết CSS vào, ví dụ đơn giản như :

See the Pen ExYOPQw by Mai Truyền (@mai-truyn) on CodePen.0

Cách nhúng CSS với External Styles
Khi sử dụng cách này, việc đầu tiên là bạn cần tạo ra một tập tin .css với tên bất kỳ, bạn có thể dùng bất cứ chương trình soạn thảo văn bản nào để tạo. Sau đó dán một đoạn CSS đơn giản vào như thế này:

h1{color:red }

See the Pen ExYOPQw by Mai Truyền (@mai-truyn) on CodePen.0

Và cuối cùng là chèn vào tập tin HTML bằng thẻ <link> và thẻ này phải đặt bên trong cặp thẻ <head> . Ví dụ:

<link rel="stylesheet" href="style.css">

Trong đó, thuộc tính  rel  là khai báo loại tập tin nhúng và href  là đường dẫn khai báo tên tập tin .css cần nhúng vào.

Đơn giản chứ hả 😀

Nhúng tập tin CSS vào bên trong một tập tin CSS

Chẳng hạn bây giờ bạn có 3 tập tin CSS mà bạn không muốn thêm tất cả tụi nó vào website mà chỉ muốn thêm một tập tin CSS thôi, thì bạn có thể sử dụng cách nhúng các tập tin CSS vào bên trong một tập tin CSS với từ khóa @import , và các từ khóa @import này phải được đặt ở đầu tập tin .css .

Ví dụ bạn có thể nhúng một tập tin styless.css vào trong tập tin style.css bằng cách chèn đoạn này vào tập tin style.css:

@import "styless.css"; 

Bắt đầu từ bài sau là chúng ta sẽ đi sâu vào việc vận dụng một số thuộc tính CSS để trang trí website.

By admin

Tôi là Mai Văn Truyền, đang hướng tới một lập trình viên website chuyên nghiệp. Đây là blog để chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của tôi. Chúc các bạn thành công.